Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní údaje o správci

Identifikační údaje společnosti:
Firma: HC YOUNG-TALENTS KLUB z.s., IČ 7796846
Sídlo: Jungmannova 1391/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Email:
Jednatel: Martin Táborský
Webové stránky: https://www.young-talents.cz
(dále jako „společnost“)

 

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

III.
Účel zpracování osobních údajů

Společnost zákazníkům poskytuje služby ve formě pořádání hokejových tréninků, pořádání i účasti na hokejových turnajích a zápasech a pořádání i účasti na hokejových kempech (dále společně jako „služby“).

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely plnění smluvních povinností na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, tj. aby mohla přijmout a realizovat objednávky služeb uskutečněné prostřednictvím internetových stránek https://www.young-talents.cz.

Bez registrace zákazníka s vyplněním povinných údajů registračního formuláře na stránkách https://www.young-talents.cz/registrace/ a vytvoření uživatelského účtu nelze odeslat objednávku a společnost nemůže zákazníkovi poskytovat nabízené služby. Vyplnění povinných údajů při registraci je nezbytné pro řádné a bezpečné poskytování nabízených služeb.

Vyplnění nepovinných údajů registračního formuláře na stránkách https://www.young-talents.cz/registrace/ není nutné pro dokončení registrace, odeslání objednávky a pro poskytování nabízených služeb. Nepovinné údaje společnost zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje práva zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Nepovinné údaje společnost zpracovává pro zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb.

K registraci společnost používá tzv. proces Double-Opt-In (dvojité ověření), při němž bude registrace zákazníka dokončena teprve poté, co ji zákazník potvrdí v potvrzovacím e-mailu. Pokud svou registraci zákazník nepotvrdí bez prodlení, vymaže se automaticky z databáze společnosti. Registrace a vytvořený uživatelský účet se vymaže automaticky z databáze společnosti rovněž v případě, že mezi společností a zákazníkem nebude bez zbytečného odkladu po vytvoření uživatelského účtu uzavřena smlouva o poskytování služeb.

Společnost dále zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem propagace své hlavní činnosti a informování svých svěřenců, jejich rodičů a veřejnosti, a to ve formě zveřejňování fotografií a videí z tréninků, turnajů, zápasů a kempů na svých na internetových stránkách https://www.young-talents.cz/, na facebookovém profilu Young-talents.cz dostupném na adrese: https://www.facebook.com/Young-talentscz-1498902530321476 a na youtube profilu Martin Táborský dostupném na adrese https://www.youtube-nocookie.com/channel/UCFOxQ4HjNJf-p7OpwDYD7Og. Tyto osobní údaje společnost zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělován rovněž s pořízením a uchováváním fotografií a videí. Udělení souhlasu není nutné pro dokončení registrace, odeslání objednávky a pro poskytování nabízených služeb. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje práva zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Jakýkoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je zákazník oprávněn kdykoli odvolat jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: či zasláním dopisu na adresu: Jungmannova 1391/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Společnost je oprávněna zákazníkům po vyplnění registrace, vytvoření uživatelského účtu a uzavření smlouvy o poskytování služeb zasílat na uvedenou emailovou adresu a mobil nabídky služeb a obchodních sdělení souvisejících s činností společnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů uvedeným způsobem je společnost oprávněna pro účely svých oprávněných zájmů. Zasílání těchto sdělení je zákazník oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: či zasláním dopisu na adresu: Jungmannova 1391/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Společnost dále zpracovává osobní údaje pro účely uplatňování svých případných práv z uzavřených smluv vůči svým smluvním parterům a plněním povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost zpracovává jen ty osobní údaje, které potřebuje k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Společnost zpracovává jen ty údaje, které jí její zákazníci vědomě a dobrovolně předají a údaje vzniklé při činnosti společnosti. Společnost smluvně vyžaduje jen předání těch údajů, které jsou nezbytné pro uskutečnění objednávky.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro zákazníky mělo právní účinky nebo se zákazníků výrazně dotýkalo.

 

 

V.
Předávání osobních údajů

Společnost nepředává osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Společnost nepředává osobní údaje do jiných zemí.

 

VI.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u společnosti uloženy po dobu, po kterou společnost údaje potřebuje k účelu, pro který je získala. Registrační údaje (údaje předané pro účely registrace zákazníka) jsou uloženy po dobu trvání registrace a po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty společnost bude osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Společnost může rozhodnout, že některé údaje ponechá uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

Osobní údaje ve formě fotografií a videí zpracovávané na základě souhlasu zákazníka jsou u společnosti uloženy po dobu trvání souhlasu, tj. tří (3) let, pakliže nebude ze strany zákazníka souhlas dříve odvolán.

VII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

Osoby, jejichž údaje Společnost zpracovává, mohou vůči Společnosti uplatnit následující práva:

  1. právo na přístup k údajům – osoba, které se údaje týkají, má právo získat od společnosti potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a pokud zpracovány jsou, má právo na přístup k těmto údajům;

  2. právo na opravu osobních údajů – osoba, které se údaje týkají, může společnost kdykoli požádat o opravu údajů, které jsou nepřesné, a společnost je povinna tyto údaje bez zbytečného odkladu opravit;

  3. právo na výmaz – osoba, které se osobní údaje týkají, má právo, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud společnost není oprávněna tyto údaje zpracovávat,

  4. právo na omezení zpracování – uplatní-li osoba, které se údaje týkají, toto právo, nebudou osobní údaje zpracovány, ale budou u společnosti ponechány;

  5. právo vznést námitku proti zpracování;

  6. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci;

  7. právo odvolat souhlas v případě, že jsou na jeho základě osobní údaje zpracovávány;

  8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Společnost dbá o to, aby k osobním údajům, které drží, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

Společnost používá k poskytování služeb a ke zpracování osobních údajů zákazníků zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje zákazníků na pokyn společnosti a jsou zavázáni dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé budou mít přístup k osobním údajům zákazníků pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřební pro poskytnutí služeb nebo v rozsahu, ve kterém zákazník povolil zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o trenéry a pomocný personál a za účelem řádného poskytování nabízených služeb, subjekty poskytují společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, dále účetní, daňoví a právní poradci, soudní a správní orgány a další subjekty v případě potřeby.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Individuální tréninky Náchod - září - březen 2023-2024

Individuální tréninky na ZS Náchod: Úterý 15:00 - 16:00 hod (Skills a powerskating) - Cena hráč: ročník 2013 a starší 800Kč/h ročník 2014 a mladší 500Kč NOVĚ Středa 15:00 … více

Sprnový hokejový kemp

Hokejová škola YT pořádá jako novinku sprnový hokejový kemp v Náchodě pro všechny věkové kategorie. Cena je 6900 Kč + 1500 Kč za obědy se svačinami a pitným režimem. Registrace… více

Tréninkové zápasy

Dne 8.7. se bude konat tréninkový zápas na  ZS Náchod. Ročník 2011-2014 sraz v 8:15, zápas je 9:00-10:30 Ročník 2005-2008 sraz v 10:00, zápas je 10:45-12:15 Cena 500… více

Turnaje v USA

Nabízíme umístění kluků kategorie 2007 – 2008 do zahraničních týmů v USA na mezinárodních turnajích. Na turnaji budou kluci pod neustálým dohledem amerického agenta,… více

Tréninkový zápas - 25.6.2023

Přípravný zápas YT : Dne 25.6.2023 se uskuteční přípravný zápas na ZS Náchod. Tento zápas je určený pro hráče ročníku 2011-2012-2013. (TOP 2014 po domluvě) Sraz v 14:15 hod.… více

Turnaje v USA

Nabízíme umístění kluků kategorie 2003 – 2007 do zahraničních týmů v USA na mezinárodních turnajích. Na turnaji budou kluci pod neustálým dohledem amerického agenta,… více

Sobotní zápasy v červenci na ZS Náchod

1.7. ročník 2010-2013 (9:00-10:15, 12:00-13:15) ročník 2004-2009 (10:30-11:45, 13:30-14:45) 8.7.  ročník 2010-2013 (9:00-10:15, 12:00-13:15) ročník 2004-2009 … více

Tréninkové zápasy květen a červen

21.5. přípravné zápasy pro hráče YT ročník 2011 - 2013 : sraz 14:15 na zs Náchod, zápas : 15:00 - 16:45 ročník 2005 - 2008 : sraz v 16:15 na zs Náchod, zápas 17:00 - 19:00 … více

Přípravný zápas 13.5.2023

Tréninkový zápas na zimním stadionu v Náchodě 13.5.2023 2012-2013-2014 sraz - 8:15, zápas - 9:00-11:00  2007-2008-2009 sraz - 10:30, zápas - 11:15-13:15 maximální… více

Tréninkové zápasy - 8.5.2023 v Náchodě

Tréninkové zápasy na zimním stadionu v Náchodě 8.5.2023 Ročníky a časy zápasu : 2012-2013-2014   9:00 - 10:15 a 13:30 - 14:45 2009-2010-2011   10:30 -… více

Tréninkové zápasy - 29.4.2023

Srazy na sobotní zápasy YOUNG TALENTS v Náchodě 29.4.2023. Ročník 2013 a mladší v 8:15  Ročník 2011 a mladší v 9:45 Ročník 2005 a mladší v 11:15 více

Nedělní individuální trénink 23.4.

Nedělní individuální trénink 23.4. v Náchodě Pro hráče ročníku 2010 - 2015 od 15:00 - 16:00 hod. Kapacita je omezena na 12 hráčů. Platba hotově na místě nebo na účet… více

Tréninkové zápasy - 29.4.2023

Tréninkové zápasy na zimním stadionu v Náchodě 29.4.2023 Ročníky a časy zápasu : 2013-2014   9:00 - 10:15 2010-2011-2012   10:30 - 11:45 2004-2005… více

Turnaje pro hráče YT

Turnaje YT 10.4 - 12.4. 2023 Dubnica nad Váhom (ročník 2011-2012) 27.4. - 28.4. 2023 WORLD TALENTS TELČ (ročník 2009) 29.4. - 30.4.2023 WORLD TALENTS TELČ (ročník… více

Individuální tréninky v posezónním období

Individuální skupinové tréninky YT v posezónním období (duben - červen) Ledy v týdnu od 3.4. do 29.6.2023  Časy tréninku se mohou měnit, více na https://www… více

Turnaje v USA

Nabízíme umístění kluků kategorie 2003 – 2006 do zahraničních týmů v USA na mezinárodních turnajích. Na turnaji budou kluci pod neustálým dohledem amerického agenta, který je bude… více

CCM WORLD INVITE 2023

https://www.young-talents.cz/ccm-world-invite-2023-1027/I v letošním roce vycestuje hokejová škola Young-Talents na mezinárodní turnaj CCM WORLD INVITE BLED EURO do Slovinska.… více

Letní hokejový kemp 2023 v Náchodě

  Devátý ročník letního hokejového kempu Young-Talents v Náchodě zaměřený na rozvoj individuálních dovedností hráčů ročníků 2004 až 2016. NABÍDKA:… více

Vánoční individuální tréninky

Individuální tréninky v období Vánoc na zimním stadionu v Náchodě. více

Jednodenní kempy pro brankáře

Kde: Zimní stadion Náchod Cena: 1500 Kč Sraz: 45 min před začátkem prvního ledu. Ledy: 8:45-9:45 a 13:00-14:00 Program dopoledne: sraz účastníků warm up on… více

Individuály 2022/2023

Individuální tréninky v sezoně 2022/2023 Nabídka září 2022 - březen 2023 Každé úterý - 15:00 až 16:00 (ročník 2015 - 2007) - cena 600 Kč / 1 h. Každý čtvrtek - 15:00 až… více

Tréninky pokračují

Young-Talents trénuje na ledě i v měsíci dubnu, květnu a červnu. začínáme již 1.4.2022 více

Přijedeme za Vámi

Přijedeme za Vámi Hokejová škola Young-talents martina Táborského nabízí možnost individuálních tréninků ve Vašem městě na místním stadionu. Třenéři YT přijedou za Vámi a… více

Akademie YT

Akademie Young-Talents Hokejová škola YOUNG-TALENTS HOCKEY Martina Táborského zakládá projekt hráčské akademie v Náchodě pro ročníky 2005, 2006 a 2007. Martin Táborský je… více