Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní údaje o správci

Identifikační údaje společnosti:
Firma: HC YOUNG-TALENTS KLUB z.s., IČ 7796846
Sídlo: Jungmannova 1391/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Email:
Jednatel: Martin Táborský
Webové stránky: https://www.young-talents.cz
(dále jako „společnost“)

 

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 

III.
Účel zpracování osobních údajů

Společnost zákazníkům poskytuje služby ve formě pořádání hokejových tréninků, pořádání i účasti na hokejových turnajích a zápasech a pořádání i účasti na hokejových kempech (dále společně jako „služby“).

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely plnění smluvních povinností na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, tj. aby mohla přijmout a realizovat objednávky služeb uskutečněné prostřednictvím internetových stránek https://www.young-talents.cz.

Bez registrace zákazníka s vyplněním povinných údajů registračního formuláře na stránkách https://www.young-talents.cz/registrace/ a vytvoření uživatelského účtu nelze odeslat objednávku a společnost nemůže zákazníkovi poskytovat nabízené služby. Vyplnění povinných údajů při registraci je nezbytné pro řádné a bezpečné poskytování nabízených služeb.

Vyplnění nepovinných údajů registračního formuláře na stránkách https://www.young-talents.cz/registrace/ není nutné pro dokončení registrace, odeslání objednávky a pro poskytování nabízených služeb. Nepovinné údaje společnost zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje práva zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Nepovinné údaje společnost zpracovává pro zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb.

K registraci společnost používá tzv. proces Double-Opt-In (dvojité ověření), při němž bude registrace zákazníka dokončena teprve poté, co ji zákazník potvrdí v potvrzovacím e-mailu. Pokud svou registraci zákazník nepotvrdí bez prodlení, vymaže se automaticky z databáze společnosti. Registrace a vytvořený uživatelský účet se vymaže automaticky z databáze společnosti rovněž v případě, že mezi společností a zákazníkem nebude bez zbytečného odkladu po vytvoření uživatelského účtu uzavřena smlouva o poskytování služeb.

Společnost dále zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem propagace své hlavní činnosti a informování svých svěřenců, jejich rodičů a veřejnosti, a to ve formě zveřejňování fotografií a videí z tréninků, turnajů, zápasů a kempů na svých na internetových stránkách https://www.young-talents.cz/, na facebookovém profilu Young-talents.cz dostupném na adrese: https://www.facebook.com/Young-talentscz-1498902530321476 a na youtube profilu Martin Táborský dostupném na adrese https://www.youtube-nocookie.com/channel/UCFOxQ4HjNJf-p7OpwDYD7Og. Tyto osobní údaje společnost zpracovává na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělován rovněž s pořízením a uchováváním fotografií a videí. Udělení souhlasu není nutné pro dokončení registrace, odeslání objednávky a pro poskytování nabízených služeb. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje práva zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Jakýkoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je zákazník oprávněn kdykoli odvolat jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: či zasláním dopisu na adresu: Jungmannova 1391/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Společnost je oprávněna zákazníkům po vyplnění registrace, vytvoření uživatelského účtu a uzavření smlouvy o poskytování služeb zasílat na uvedenou emailovou adresu a mobil nabídky služeb a obchodních sdělení souvisejících s činností společnosti. Ke zpracování těchto osobních údajů uvedeným způsobem je společnost oprávněna pro účely svých oprávněných zájmů. Zasílání těchto sdělení je zákazník oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: či zasláním dopisu na adresu: Jungmannova 1391/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové.

Společnost dále zpracovává osobní údaje pro účely uplatňování svých případných práv z uzavřených smluv vůči svým smluvním parterům a plněním povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem.

IV.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost zpracovává jen ty osobní údaje, které potřebuje k účelům, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Společnost zpracovává jen ty údaje, které jí její zákazníci vědomě a dobrovolně předají a údaje vzniklé při činnosti společnosti. Společnost smluvně vyžaduje jen předání těch údajů, které jsou nezbytné pro uskutečnění objednávky.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro zákazníky mělo právní účinky nebo se zákazníků výrazně dotýkalo.

 

 

V.
Předávání osobních údajů

Společnost nepředává osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Společnost nepředává osobní údaje do jiných zemí.

 

VI.
Doba zpracování

Osobní údaje jsou u společnosti uloženy po dobu, po kterou společnost údaje potřebuje k účelu, pro který je získala. Registrační údaje (údaje předané pro účely registrace zákazníka) jsou uloženy po dobu trvání registrace a po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty společnost bude osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Společnost může rozhodnout, že některé údaje ponechá uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

Osobní údaje ve formě fotografií a videí zpracovávané na základě souhlasu zákazníka jsou u společnosti uloženy po dobu trvání souhlasu, tj. tří (3) let, pakliže nebude ze strany zákazníka souhlas dříve odvolán.

VII.
Práva osob, kterých se údaje týkají

Osoby, jejichž údaje Společnost zpracovává, mohou vůči Společnosti uplatnit následující práva:

  1. právo na přístup k údajům – osoba, které se údaje týkají, má právo získat od společnosti potvrzení, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a pokud zpracovány jsou, má právo na přístup k těmto údajům;

  2. právo na opravu osobních údajů – osoba, které se údaje týkají, může společnost kdykoli požádat o opravu údajů, které jsou nepřesné, a společnost je povinna tyto údaje bez zbytečného odkladu opravit;

  3. právo na výmaz – osoba, které se osobní údaje týkají, má právo, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud společnost není oprávněna tyto údaje zpracovávat,

  4. právo na omezení zpracování – uplatní-li osoba, které se údaje týkají, toto právo, nebudou osobní údaje zpracovány, ale budou u společnosti ponechány;

  5. právo vznést námitku proti zpracování;

  6. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci;

  7. právo odvolat souhlas v případě, že jsou na jeho základě osobní údaje zpracovávány;

  8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII.
Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Společnost dbá o to, aby k osobním údajům, které drží, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

Společnost používá k poskytování služeb a ke zpracování osobních údajů zákazníků zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje zákazníků na pokyn společnosti a jsou zavázáni dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé budou mít přístup k osobním údajům zákazníků pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřební pro poskytnutí služeb nebo v rozsahu, ve kterém zákazník povolil zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o trenéry a pomocný personál a za účelem řádného poskytování nabízených služeb, subjekty poskytují společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, dále účetní, daňoví a právní poradci, soudní a správní orgány a další subjekty v případě potřeby.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Individuální tréninky Náchod 28.7. - 30.7.2024

28.7. 17:30-18:30 cena 500 Kč 29.7. 16:00-17:00 cena 500 Kč 30.7. 10:00-11:00 cena 500 Kč Registrace na tel. čísle 776 164 316 Platba v hotovosti na místě nebo na účet… více

Hokejový kemp Pezinok (SK) 3.8.-4.8.2024

Dvoudenní hokejový kemp YT na zimním stadionu v Pezinku (SK) Sobota 3.8.  sraz 9:45 Ledy 10:30-11:30  a  14:15-15:15  … více

Důležité dokumenty k Letnímu hokejovému kempu v Náchodě 2024

!!!Každý hráč při prezentaci předloží plnou moc, bezinfekčnost a kartičku pojišťovny!!!   více

Dvoudenní kemp v Pezinku (SK) 21.-22.6

Dvoudenní hokejový kemp na zimním stadionu v Pezinku . Kdy: pátek 21.- sobota 22.6.2024 Sraz: 21.6. 14:00           22.6. 7:30 Časy ledů: 21.6… více

Individuální tréninky a zápas YT 23. týden

!!! Poslední týden na ledě před Letním hokejovým kempem v Náchodě !!! Posledních pár volných míst na Letní hokejový kemp https://www.young-talents.cz/letni-hokejovy-kemp… více

Pozor ZMĚNA času sobotního zápasu a individuálu YT 21. týden

Úterý 21.5. 16:00 - 17:00 individuální trénink cena 700 kč Středa 22.5. 17:00 - 18:00 brankařský trénink cena 500 kč + střelecký cena 300 kč Čtvrtek 23.5. 16:00 -… více

Dvoudenní hokejový kemp v Pezinku (SK)

Dvoudenní hokejový kemp na zimním stadionu v Pezinku . Kdy: 8.-9.6.2024 Zaměření Skills Drill, 1-0,1-1, krytí kotouče. Program kempu: - 4x led - 2x off-ice strečink… více

Individuální tréninky a zápas YT 20. týden

Úterý 14.5. 16:00 - 17:00 individuální trénink cena 700 kč Středa 15.5. 17:00 - 18:00 brankařský trénink cena 500 kč + střelecký cena 300 kč Čtvrtek 16.5. 16:00 -… více

Individuální tréninky a zápas YT 19. týden

Úterý 7.5. 16:00 - 17:00 individuální trénink cena 700 kč Středa 8.5. 10:15 - 11:45 zápas ročníku 2011-2014 cena 500 kč               … více

CHCEŠ HRÁT V DÁNSKU?

Hokejová škola YT nabízí možnost hrát v dánské nejvyšší soutěži U18 a U20. Chceš i ty zkusit své štěstí a zabojovat si o místo v Dánsku? Láká tě angažmá v zahraničí? -… více

Individuální tréninky a zápas YT 18. týden

Hokejová škola pořádá individuální tréninky na ZS Náchod v 18. týdnu v následujících dnech : Úterý 30.4.2024  :   16:00 - 17:00 pro hráče ročníku 2012 - 2017… více

Tréninkový zápas 1.5.2024

Hokejová škola YT pořádá tréninkový zápas 5on5, 3on3 r. 2011-2016,  který se bude konat 1.5. od 10:15 do 11:45 na ZS Náchod. Maximální počet hráčů je 20 + 3 golmani … více

Try-out pro turnaj CCM world invite BLED 2024

Hokejová škola pořádá tryout pro turnaj CCM world invite BLED, který se koná 26.-30.7.2024 Kde? ZS Náchod Kdy? neděle 14.4.2024 Pro ročník 2013-2014-2015 sraz 8:30,… více

Individuální tréninky YT 14. týden

Individuální trénink pro hráče na ZS Náchod :  úterý 2.4. 16:00 - 17:00 čtvrtek 4.4. 16:00 - 17:00 sobota 6.4. 9.00 - 10:00 neděle 7.4. 16:30 - 17:30  … více

Individuální tréninky

Hokejová škola YT pořádá dva individuální tréninky : 1. trénink je ve středu 27.3. 17:15-18:15 2. trénink je v neděli 31.3. 16:15-17:15 Cena 500 Kč, registrace na tel.… více

Individuální trénink Náchod 17.3.2024

Dne 17.3.2024 pořádá hokejová škola YT individuální trénink v Náchodě od 16:15-17:15. Cena 500 Kč. Platba buď na místě hotově a nebo na účet hokejové školy. Registrace na… více

Letní hokejový kemp Náchod 2024

Přihlášky na letní hokejové kempy 2024 jsou plném proudu. více

Individuální trénink Náchod 3.3.2024

Dne 3.3.2024 pořádá hokejová škola YT individuální trénink v Náchodě od 16:15-17:15. Cena 500 Kč. Platba buď na místě hotově a nebo na účet hokejové školy. Registrace na tel… více

Mezinárodní turnaje v USA

Hokejová škola YT nabízí zprostředkování hráčů kategorie 2004 – 2008 do zahraničních týmů v USA na mezinárodní turnaje. Na turnaji budou kluci pod neustálým dohledem amerického… více

Jarní hokejový kemp - Slovensko 2024 Pezinok

  Nově nabízíme Jarní hokejový kemp Young-Talents na Slovensku v obci Pezinok zaměřený na rozvoj individuálních dovedností hráčů ročníků 2010 až 2016. Maximálně 24… více

Individuální trénink Náchod 14.1.2024

V neděli 14.1.2024 hokejová škola YT pořádá individuální hokejový trénink na ZS Náchod v čase 16:30-17:30. Cena 700 Kč, platba buď na místě hotově nebo na účet hokejové školy. … více

Turnaj v Bledu

I v letošním roce vycestuje hokejová škola Young-Talents na mezinárodní turnaj CCM WORLD INVITE BLED EURO do Slovinska. Turnaj je kategorie AA/AAA a každoročně je… více

Letní hokejový kemp 2024

  Jedenáctý ročník Letního hokejového kempu Young-Talents v Náchodě zaměřený na rozvoj individuálních dovedností hráčů ročníků 2003 až 2017. INDIVIDUÁLNÍ… více

Hokejový zápas Náchod

Dne 30.12.2023 pořádá hokejová škola YT zápas ve formátu 3 na 3 na ZS Náchod od 9:00 do 11:00. Sraz v 8:30. Ročník 2010-2014, cena 500 Kč, golmani zdarma. Platba hotově… více

Hokejový trénink 10.12.

Hokejová škola YT pořádá 10.12. individuální trénink pro hráče ročníku 2012-2015 od 9:00 do 10:00 na ZS Náchod. Registrace na tel. čísle 776164316 Cena 500 Kč, platba na… více

Individuální trénink Náchod 3.12.

V neděli 3.12. hokejová škola YT pořádá individuální trénink od 16:15 do 17:15 na ZS Náchod. Pro registraci volejte na tel. číslo 776 164 316. Cena 700 Kč. Platba buď na… více

Vánoční individuály 2023

I v letošním roce se bude hokejová škola Young-Talents věnovat rozvoji hokejových talentů v rámci Vánočních individuálních tréninků. Nyí se můžete hlásit na jednotlivé termíny… více

Individuální tréninky Náchod - září - březen 2023-2024

Individuální tréninky na ZS Náchod: Pondělí 16:00-17:00 vedení kotouče na malém prostoru. Úterý    15:00 - 16:00 vedení kotouče na malém prostoru . Čtvrtek 15… více

Sprnový hokejový kemp

Hokejová škola YT pořádá jako novinku sprnový hokejový kemp v Náchodě pro všechny věkové kategorie. Cena je 6900 Kč + 1500 Kč za obědy se svačinami a pitným režimem. Registrace… více

Tréninkové zápasy

Dne 8.7. se bude konat tréninkový zápas na  ZS Náchod. Ročník 2011-2014 sraz v 8:15, zápas je 9:00-10:30 Ročník 2005-2008 sraz v 10:00, zápas je 10:45-12:15 Cena 500… více

Turnaje v USA

Nabízíme umístění kluků kategorie 2007 – 2008 do zahraničních týmů v USA na mezinárodních turnajích. Na turnaji budou kluci pod neustálým dohledem amerického agenta,… více

Tréninkový zápas - 25.6.2023

Přípravný zápas YT : Dne 25.6.2023 se uskuteční přípravný zápas na ZS Náchod. Tento zápas je určený pro hráče ročníku 2011-2012-2013. (TOP 2014 po domluvě) Sraz v 14:15 hod.… více

Akademie YT

Akademie Young-Talents Hokejová škola YOUNG-TALENTS HOCKEY Martina Táborského zakládá projekt hráčské akademie v Náchodě pro ročníky 2005, 2006 a 2007. Martin Táborský je… více